Náš základný program

"Dokiaľ budú naše srdcia biť, dotiaľ bude slovenský národ žiť."
- Ing. Pavol Slota

Základným programom strany DOMOV-NS je:

a) rozvoj príslušníkov slovenského národa:
      - ľudský blahobyt, sloboda a dôstojnosť;
      - ochrana obetí namiesto ochrany páchateľov;
      - pevné zdravie a dlhovekosť;
      - sociálne zabezpečenie a sociálna spravodlivosť;
      - prirodzená reprodukcia slovenského národa;
      - slušné platy a možnosti podnikania;
      - osobitná ochrana tradičnej rodiny ako vzoru našej spoločnosti, teda spolunažívanie muža, ženy a detí vo vzájomnej láske a úcte;
      - solidarita medzi generáciami;
      - dostupná infraštruktúra a pohodlné zdravé životné prostredie;
      - nedotknuteľnosť pitnej vody ako spoločného národného bohatstva;
      - sloboda tvorivosti a duchovného hľadania sa.

b) súdržnosť a suverenita slovenského národa:
      - suverénne právo slovenského národa určiť svoju budúcnosť je bezpodmienečné;
      - netolerancia voči akýmkoľvek pokusom o vonkajšie zasahovanie do života Slovenska a slovenského národa, vrátane vnútornej kolaborácie;
      - politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov;
      - cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy;
      - stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť;
      - prirodzené právo národa na sebaurčenie a národná identita;
      - politická, právna, kultúrna súdržnosť slovenského národa;
      - netolerancia voči pokusom pozmeňovať a skresľovať dejiny Slovenska a slovenského národa;
      - netolerancia voči akýmkoľvek prejavom, ktoré dehonestujú Slovensko a slovenský národ alebo spochybňujú historický nárok slovenského národa na          územie dnešného Slovenska;
      - vedenie detí a mládeže k hodnotám zdravého vlastenectva, absolútna netolerancia voči akýmkoľvek pokusom o vonkajšie a nekvalifikované          zasahovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže;
      - mierová medzinárodná spolupráca a nedotknuteľnosť hraníc štátu;
      - tolerancia k príslušníkom národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenska.

c) trvalo udržateľné napredovanie Slovenska:
      - v zlepšovaní kvality života ľudí;
      - vo vytváraní podmienok na zakladanie rodín a motivácie mať deti;
      - vo vzdelávaní a vede;
      - v ochrane mysle detí a mládeže pred pokusmi o indoktrináciu cudzorodými, protinárodnými a zvrátenými ideológiami kýmkoľvek;
      - v modernizácii hospodárstva ako celku a infraštruktúry ako celku;
      - v environmentálnych výzvach budúcnosti a ochrany prírody;
      - v zaisťovaní obrany a bezpečnosti.